top of page
English
Thai
German

เกี่ยวกับเรา

IG เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นในกลุ่มธุรกิจเพื่อพลังงานเทคโนโลยีทำความเย็น สภาพอากาศ และการป้องกันสิ่งแวดล้อม

ในกลุ่มไตรลักษณ์ที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอันสำคัญในยุคของเราได้สะท้อนให้เห็นในแต่ละผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 
เป้าหมายของเราคือ:

- เพื่อก่อให้เกิดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน และไม่ขัดต่อแหล่งพลังงานเพื่อวันนี้และในอนาคต
เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำเนินการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มธุรกิจแล้ว เราได้เสนอวิธีแก้ไขตามความต้องการของลูกค้าของเราและหุ้นส่วน

จุดร่วมคือความแข็งแกร่งของเรา: ผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มอายุได้รวมเอาค่านิยมดั้งเดิมกับแนวคิดใหม่ไว้เข้าไว้ด้วยกัน ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมได้รับการควบคุมโดยการพัฒนาอย่างยั่งยืน:

                                   ด้วยความมั่นใจ - และความรับผิดชอบต่อ - โลกในวันพรุ่งนี้
 
bottom of page